Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren Çağrı Merkezi’nin işletilmesinde işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmekteyiz.

 

VERİ SORUMLUSU

“PlusTech Güvenlik Sistemleri A.Ş.”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket etmektedir.
 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Personel

Personel Harici Kişi Grubu

Kimlik Bilgileri (Ad-Soyad)

İletişim Bilgileri (Telefon No)

İletişim Bilgileri (Telefon No, E-Posta)

Ses Kaydı

Kurum Sicil/Birim/Unvan Bilgileri

 

Ses Kaydı

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

• Personel grubu; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi amacı doğrultusunda işlenmektedir.

 

• Personel harici kişi grubu; Talep/şikâyet/itiraz bildirimlerinin kayıt altına alınması ile İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi amacı, arayan kişiye doğru hitap edebilmek, hizmet kalitesini takip edebilmek, ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili size bilgi verebilmek doğrultusunda işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKİ SEBEPLER

İşlenmekte olan kişisel verileriniz, belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

• İşlenen kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir aktarımı yapılmamaktadır.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

• Bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem verilmektedir ve bu yönde idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Alınan idari ve teknik tedbirler VERBİS’de yayımlanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA SÜRESİ

• Kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

• VERBİS’de süreler detaylı olarak yayımlanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçe veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle  ilgili şube olan Çağrı Merkezi birimine iletebilirsiniz.

PlusTech Güvenlik Sistemleri A.Ş. - Bilgi İşlem Müdürlüğü
AdresBahçeşehir 2.Kısım Mh. Hoşdere Cd. Tuna SKk. No:1/B Başakşehir / İSTANBUL
Telefon: 444 1 481
Kep: plustech.guvenlik@hs01.kep.tr

 

AYDINLATMA METNİNİN GÜNCELLENMESİ

PlusTech Güvenlik Sistemleri A.Ş., işbu aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.